In mijn notities passeerden de meest uiteenlopende facetten van het programmaconcept, zoals gehanteerd in de context van sociale veranderingsprocessen, de revue.

Om te beginnen vroegen de fundamentele eigenschappen van het fenomeen sociale verandering om een toelichting, aangezien ze de randvoorwaarden vormen voor elke poging om te interveniëren in maatschappelijke processen.

Een kritische analyse van het gangbare projectconcept diende vervolgens als opmaat voor mijn onderzoek naar het belang van een programmatische denk- en werkwijze.

Ik heb uitgebreid stilgestaan bij de interne dynamiek van het programmaconcept en met name de kernbegrippen besproken die voor een adequaat functioneren van een resource programma van vitaal belang zijn.

Het meest wezenlijk onderdeel van mijn verhaal ging over de geheel eigen manier waarop resource programma's zich verhouden tot het omringende maatschappelijke krachtenveld. Ik wees op de maatschappelijke kernwaarden die achter de programmatische denkwijze schuilgaan. Verder schonk ik aandacht aan de schaalproblematiek, evaluatiekwesties en de manier waarop donoren hun rol zouden kunnen optimaliseren.

Vervolgens liet ik zien, met behulp van een daartoe ontwikkeld analysekader en aan de hand van een reeks casussen, hoe de toepassing van het programmaconcept in de praktijk kan uitpakken.

Ten slotte ben ik uitgebreid ingegaan op het actuele belang van het resource programmaconcept voor het bereiken van de doelstellingen die veel sociale bewegingen dezer dagen koesteren, met name de transitiebeweging.